Hạt giống nảy mầm: SNLC CN 3 PS - Lm. Pet Trần Bảo Ninh