« Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng » (Mc 16, 9-18)