Lời Chúa cho thiếu nhi: Cây tốt sinh trái tốt (Chúa Nhật 8 thường niên C)