Bai 2: Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật và loài người