Lời Chúa Thứ Sáu tuần Bát nhật Phục sinh ( video)

Lời Chúa Thứ Bảy tuần Bát nhật Phục sinh (Video)

Lời Chúa Thứ Ba tuần 2 mùa Phục sinh (video)

Lời Chúa Thứ Tư tuần 2 mùa Phục Sinh ( Video)

Lời Chúa Thứ Năm tuần 2 mùa Phục Sinh (Video)

Lời Chúa Thứ Bảy tuần 2 mùa Phục Sinh (Video)