Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần 3 Phục Sinh

Lời Chúa Thứ Năm tuần 3 mùa Phục Sinh (Video)

Lời Chúa Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh (Video)

Lời Chúa Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh (Video)

Lời Chúa Chúa nhật 4 Phục Sinh năm C (Video)

Lời Chúa Thứ Hai tuần 4 mùa Phục Sinh ( video)