Lời Chúa Thứ Ba tuần 4 mùa Phục Sinh (+ video)

Lời Chúa Thứ Tư tuần 4 mùa Phục Sinh (+ video)

Lời Chúa Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C (Video)

Lời Chúa thứ 2 tuần 5 Phục Sinh, năm C (Video)

Lời Chúa Thứ Ba tuần 5 mùa Phục Sinh ( video)

Lời Chúa Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh C (Video)