Lời Chúa Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh C (Video)

Lời Chúa Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh C (Video)

Lời Chúa Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C (Video)

Lời Chúa Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh C (Video)

Lời Chúa Thứ 3 tuần 6 Phục Sinh C (Video)

Lời Chúa Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh C (Video)