Lời Chúa Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh C (Video)

Lời Chúa Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh C (Video)

Lời Chúa Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống (Video)

Lời Chúa Thứ Sáu tuần 10 Thường Niên - năm lẻ ( video)

Lời Chúa: Chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa - năm C (+video)

Lời Chúa Thứ Tư tuần thứ 12 Thường Niên - năm lẻ (+video)