Đức Mẹ là Mẹ chúng ta

Phút suy tư: Chính tôi đã gặp Ngài - NVHB

Hạnh các thánh: Thánh Mattheô Alonso Liciniana Đậu Linh mục

Hanh cac thanh: Cha Phanxico Te

Ngày 05-07: Thánh Antôn Maria Giacaria

Truyện các thánh: Thánh Pôlycapô