Thiên Chúa dựng nên trời đất

Một chọn lựa sai lầm

Hai anh em Cain và Aben

Chiếc tàu No-ê

Tháp Baben

Adong và Evà người đầu tiên trên mặt đất