Chiếc tàu No-ê

Tháp Baben

Adong và Evà người đầu tiên trên mặt đất

Ông Apraham và bà Xara

Bà Xara sinh con