Hạt giống nảy mầm: Lễ Mình Máu Chúa, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Hạt giống nảy mầm Thứ Tư tuần 12 thường niên

Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa thứ 5 tuần 12 thường niên

suy niệm lời chúa: thứ Sáu 05/07/2019

Hạt giổng nảy mầm: Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 24 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh